top of page

Vår oppdragsbekreftelse 

DEL II: ALMINNELIGE BETINGELSER
 

1. INNLEDNING
 

 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke del).
   

 2. Disse alminnelige betingelser overgis klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.
   

 3. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.
   

 4. Advokatfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.
   

 5. Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.
   

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET
 

 1. Oppdragets beskrivelse fremgår av DEL I, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert DEL I av oppdragsbekreftelsen.
   

 2. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.
   

 1. I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.
   

 2. Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.
   

  1. I samme sak opptrer Advokatfirmaet Velund & Co kun for en klient. Dette gjelder likevel ikke i transaksjoner hvor annet er avtalt eller Advokatfirmaet Velund & Co har tatt forbehold om å arbeide på ikke-eksklusiv basis for vedkommende klient.
    

  2. Oppdrag for en klient forhindrer ikke at Advokatfirmaet Velund & Co tar oppdrag for andre klienter som førstnevnte klient oppfatter som konkurrenter.
    

  3. Ved oppdrag for advokater og andre rådgivere anses de som våre klienter, med mindre det er forutsatt eller avtalt at deres egne oppdragsgivere skal behandles som våre klienter.
    

 3. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.
   

 4. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.
   

  1. All korrespondanse som går til eller fra advokaten vedrørende oppdraget blir som hovedregel meddelt vår klient pr. e-post, med mindre vi får beskjed om noe annet. Orientering vil også kunne skje ved telefon eller brev. Stevning, tilsvar eller brev med fremsettelse eller svar på krav vil som regel bli forelagt klienten for kommentar.
    

  2. Det er advokaten som avgjør hvilke formuleringer og anførsler som skal benyttes etter å ha hørt klienten. Klienten plikter å frembringe eller medvirke til at advokaten mottar alle de opplysninger som bes om, også om dette er taushetsbelagt informasjon eller forretningshemmeligheter. Uten en slik medvirkning fra klienten, kan ikke advokaten utføre oppdraget tilfredsstillende, som også kan forlenge og forsinke fremdriften, og dermed fordyre oppdraget.
    

 5. Advokaten angir i oppdragsbekreftelsen antatt fremdrift i saken. Denne følges aktivt opp, også med purringer på motpart. Endringer i planlagt fremdrift meddeles klienten, med angivelse av årsak og antatt tidsforskyvning. Innspill fra motpart kan forlenge og forsinke fremdriften, og dermed fordyre oppdraget.
   

 6. Klienten kan når som helst frita advokaten fra oppdraget gjennom skriftlig oppsigelse, eller muntlig oppsigelse som bekreftes skriftlig. Advokaten kan frasi seg oppdraget hvis klienten gir feilaktige eller ufullstendige opplysninger, ikke følger advokatens råd i saken, ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger, eller ikke på anmodning betaler à konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger, om klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller det inntrer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget. I slike tilfeller plikter likevel advokaten å utføre arbeid som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap. Ved oppsigelse av oppdraget faktureres og betales for utført arbeid og kostnader/utlegg frem til oppsigelse, samt for arbeid etter oppsigelse som er nødvendig for at klienten ikke skal lide rettstap.
   

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING
 

 1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsens DEL I og kan for øvrig oppgis på forespørsel.
   

 2. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.
   

 3. Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.
   

 4. Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.
   

  1. Kostnadene for den tapende part kan altså bli mer enn salæret til egen advokat, blant annet motpartens saksomkostninger og rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar. Hovedregelen om at tapende part betaler saksomkostningene har imidlertid mange unntak, og klienten kan risikere å måtte bære egne saksomkostninger selv om saken vinnes.
    

  2. Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.
    

  3. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravprosess, jf. tvisteloven § 6-13 (1) bokstav d og § 10-5 (2).
    

 5. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, omkostninger og utlegg mv.
   

 6. Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil i noen tilfelle kunne medføre merverdiavgift på utlegget.
   

 7. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.
   

 8. Advokaten kan stanse arbeidet og holde tilbake sakens dokumenter inntil faktura er betalt, så langt tilbakeholdelsen ikke vil medføre rettstap.
   

 9. Før arbeidet starter kan det kreves innbetaling av forskudd, eller sikkerhetsstillelse til dekning av salær og utlegg, herunder rettsgebyr. Likeledes kan det være behov for å kreve forskudd under sakens gang, og/eller à konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger. Før forskudd, sikkerhetsstillelse, og/eller betaling av à konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger er mottatt, plikter ikke advokaten å utføre annet arbeid enn det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap.
   

 10. Advokatfirmaet Velund & Co kan motregne fakturaer i midler klienten har innestående på klientkonto hos Advokatfirmaet Velund & Co.
   

4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER
 

 1. I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 246.000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 100.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.
   

 1. Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.
   

5. ADVOKATFIRMAETS ANSVAR
 

 1. Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er If Skadeforsikring Nuf, Postboks 240, 1326 Lysaker, org.nr. 981 290 666.
   

  1. Sikkerheten er pr. tiden på åtte millioner kroner. Erstatningsansvaret er oppad begrenset til to millioner kroner slik også sikkerhetsstillers ansvar begrenses i medhold av advokatforskriftens § 2-5. Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset til vår ansvarsforsikringsdekning.
    

 2.  Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.
   

 3. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.
   

 4. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.
   

 5. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.
   

 6. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

 

6. BEHANDLING AV INFORMASJON
 

 1. Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.
   

 2. Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.
   

 3. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Advokatfirmaet Velund & Co DA og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring: www.velund.no/c-p 
   

 4. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.
   

 5. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

 

7. KLAGE
 

 1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.
   

 2. Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no
   

 3. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett med Møre og Romsdal tingrett som eksklusivt verneting.

 

8. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR
 

 1. De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

Kom i kontakt med oss

E-post: post@velund.no

Tlf.: +47 71 58 08 50


Våre kontorer

Kristiansund 

Alti Futura
3. etg.

Oppdal
Ola Setroms veg 36

Post

Postboks 2100

NO-6503 Kristiansund N

Advokatfirmaet Velund & Co DA 2023

bottom of page